LokalBolig Projekt ApS
(”Butikken”) er underlagt databeskyttelsesloven og persondataforordningen (GDPR), hvilket bl.a. betyder, at Butikken er forpligtet til at oplyse dig om, hvilke af dine personoplysninger Butikken behandler, samt hvilke rettigheder du har i forbindelse hermed.

1. DATAANSVARLIG
LokalBolig Projekt ApS, Strandvejen 62F, 2900 Hellerup telefon 32 53 22 22, CVR.nr.:3522 4912, e-mail projektsalg@lokalbolig.dk

2. PERSONOPLYSNINGER OG FORMÅL
I forbindelse med køb og salg af bolig samt leje eller udlejning af bolig, herunder besvarelse af henvendelse fra mulige købere/lejere og sælgere/udlejere, tilmelding til LokalBolig’s køberkartotek samt i forbindelse med vurdering af ejendomme eller såfremt du indgår et samarbejde med Butikken eller du besøger Butikkens hjemmeside, har Butikken i nødvendigt omfang behov for at behandle og opbevare følgende katego-rier af oplysninger:

 • Navn, adresse, e-mailadresse og telefonnummer
 • Personnummer/CPR.nr.
 • Kontonummer
 • Kopi af sygesikringsbevis og kørekort eller andet billede-ID
 • Økonomiske oplysninger
 • Oplysninger om statsborgerskab
 • Oplysninger om din bolig, herunder billeder til salgsmateriale 
 • Cookies/IP-adresse


  Alle oplysninger bliver behandlet fortroligt i overensstemmelse med databeskyttelsesloven og persondataforordningen (GDPR).

  Butikkens behandlingsgrundlag udspringer af både den legitime interesse, jfr. artikel 6 (1) (f) i persondataforordningen, som Butikken har i at behandle og opbevare kundedata, samt nødvendigheden heraf for at kunne udleje boliger, vurdere lejere, besvare henvendelser fra lejere samt gennemføre ejendomshandler, vurdere kunders ejendomme, finde boliger til kunder, besvare kundehenvendelser samt tilmelde kunder til køberkartoteket. Derudover udspringer behandlingsgrundlaget af, at Butikken i forbindelse hvidvaskloven er forpligtet til at indsamle og opbevare sygesikringsbevis og pas, kørekort eller andet billede-ID, herunder dit CPR.nr., jfr. artikel 6 (1) (c) i persondataforordningen og databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 1. Butikkens behandlingsgrundlag for behandling af oplysninger om dit statsborgerskab, udspringer af nødvendigheden heraf ved tinglysning af ejendomme, jfr. artikel 6 (1) (c) i persondataforordningen, herunder erhvervelseslovens § 1, stk. 1. Derudover behandles personoplysninger i forbindelse med udfærdigelse af købsaftaler og lejekontrakter m.v., jfr. artikel 6 (1) (b) i persondataforordningen (opfyldelse af en kontrakt). Butikken behandler dit CPR.nr. ved digital signering, når der skal indgås en købsaftale/lejekontrakt, hvis du har givet samtykke hertil, jfr. artikel 6 (1) (a) i persondataforordningen samt databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 2. Derudover har Butikken en legitim interesse, jfr. artikel 6 (1) (f) i persondataforordningen, i at foretage vurdering af din kreditværdighed, når der skal indgås en lejekontrakt. 

  Butikken kan endvidere behandle oplysninger om CPR-nr., når der er behov for at sikre en entydig identifikation af dig, eller såfremt behandlingen kræves i forbindelse med kommunikation med offentlige myndigheder, herunder særligt tinglysningsretten, jfr. databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 3.

  I forbindelse med at du besøger Butikkens hjemmeside og accepterer cookies behandler Butikken din IP-adresse. Butikken anvender cookies, som sikrer hjemmesidens funktionalitet og genererer statistik. Derudover bruger Butikken cookies til at analysere hjemmesidens trafik til brug for markedsføring. Butikken behandler kortvarigt din IP-adresse, når Butikken anvender cookies. I visse tilfælde vil din IP-adresse blive delt med Butikkens partnere inden for analyse, sociale medier og annoncering, herunder Google. Butikken har med baggrund heri en legitim interesse, jfr. artikel 6 (1) (f) i persondataforordningen i at behandle din IP-adresse. Der henvises i øvrigt til Butikkens cookiepolitik, hvor du kan læse mere, herunder hvordan du fjerner cookies.

  Såfremt du indgår i et samarbejde med Butikken, har Butikken en legitim interesse, jfr. artikel 6 (1) (f) i persondataforordningen i at behandle nødvendige personoplysninger om dig.

  Almindeligvis modtager vi ovenstående personoplysninger direkte fra dig, men i visse tilfælde kan vi også modtage oplysningerne fra udlejer/sælger.

  3. MODTAGERE OG BEHANDLERE AF PERSONOPLYSNINGER
  Dine personoplysninger behandles af Butikken og hovedkontoret for LokalBoligkæden, medmindre anden brug følger af henvendelsens natur eller opgavens art. Dine oplysninger vil i nødvendigt omfang eksempelvis blive videregivet til offentlige myndigheder, sagens parter, andre mæglere i LokalBoligkæden og rådgivere (f.eks. advokater). Dit CPR-nr. samt oplysninger om dit statsborgerskab vil blive videregivet til tinglysningsretten i forbindelse med eventuel tinglysning.

  Butikken videregiver resultatet af din kreditvurdering til udlejer, såfremt det er nødvendigt. Derudover videregiver Butikken dit CPR.nr. til sælger eller sælgers advokat i forbindelse med berigtigelse af handlen (tinglysning), hvis du har givet samtykke hertil, jfr. artikel 6 (1) (a) i persondataforordningen samt databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 2.

  Dine personoplysninger kan også blive videregivet til vores samarbejdspartnere og databehandlere, såfremt videregivelsen er formålstjenestelig eller nødvendig for Butikkens behandling af din sag.

  I forbindelse med oprettelse og behandling af din sag i Butikkens IT-systemer, vil dine oplysninger i nødvendigt omfang blive videregivet til Support-IT (Hosting), herunder Microsoft, Esoft (Boligfotografering og hjemmeside), Mindworking (Boligsystem, markedsføringssystem), mailchimp, og, Estatetool (kunde- boligsystem).

  Endvidere kan dine oplysninger i nødvendigt omfang blive videregivet til mulige købere, kreditforeninger, banker, ejendomsadministratorer, forsyningsselskaber, grafikere og tekstforfattere.

  4. ADGANG TIL INDSIGT, BERIGTIGELSE, SLETNING, BEGRÆNSNING, DATAPORTABILITET ELLER INDSIGELSER
  Du har mulighed for at få indsigt i, hvilke informationer Butikken har registreret om dig. Ønsker du det, udleverer Butikken en elektronisk kopi af de indsamlede oplysninger.

  Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for behandling. Du har derudover ret til at kræve registrerede personoplysninger om dig berigtiget eller slettet eller behandlingen heraf begrænset. Såfremt du under sagens behandling, gør indsigelser mod Butikkens behandling af dine oplysninger, eller anmoder om sletning eller begrænsning af oplysninger, som er nødvendige for behandling af sagen, jfr. pkt. 2, vil Butikken ikke længere kunne behandle sagen og sagen vil blive afregnet iht. de indgåede aftaler.

  Du har i visse tilfælde ret til at få udleveret eller overført dine personoplysninger til en anden dataansvarlig.

  Der kan efter persondataforordningen være konkrete situationer, hvor Butikken ikke er forpligtet til at efterkomme ovenstående rettigheder.

  Hvis du ønsker udnytte ovenstående rettigheder, skal du rette henvendelse til: aut@lokalbolig.dk eller Thomas Høeg Mogensen email: thm@lokalbolig.dk.

  5. VARIGHED AF OPBEVARING 
  Personoplysningerne i forbindelse med vil blive opbevaret forsvarligt i 2 år fra sagen er arkiveret. Personoplysningerne i forbindelse med udlejning og køb og salg af ejendomme vil blive opbevaret forsvarligt i 10 år fra sagen er arkiveret. Dette er bl.a. med henblik på opfyldelse af bogføringsloven samt håndtering af eventuelle ansvarssager. Dine oplysninger kan i visse tilfælde blive opbevaret i op til 30 år, af hensyn til eventuelle ansvarssager, såfremt en ejendom måtte være forurenet.

  Oplysninger om mulige lejere: Såfremt der ikke indgås en lejekontrakt, slettes oplysningerne 6 måneder efter seneste aktivitet (via telefon, mail eller app).

  Oplysninger om mulige udlejere/developer/kunder: Hvis der ikke har været dialog vedr. udlejning af deres projekter slettes oplysningerne efter 12 måneder

  Oplysninger om mulige købere: Såfremt der ikke indgås en købsaftale, slettes oplysningerne 6 måneder efter seneste aktivitet (via telefon, mail eller app), hvis ikke der gives tilsagn om forlængelse. Oplysninger om mulige sælgere: Såfremt der ikke har været dialog vedr. salg i 12 måneder, slettes oplysningerne 1 år efter sidste aktivitet.

  Kopi af sygesikringsbevis og kørekort eller andet billede-ID opbevares af hensyn til hvidvaskloven i 5 år fra modtagelsen.

  Personoplysninger om samarbejdspartnere/kunder opbevares i 6 måneder efter samarbejdet er ophørt/ vores salær og evt. udlæg er afregnet.

  6. KLAGE
  Du har mulighed for at klage over behandlingen af personoplysninger. Klage indgives til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K, dt@datatilsynet.dk.